Historie a současnost ZŠ a MŠ v nemocnici

Po pátrání v kronikách ZŠ, MŠ i nemocnice, ve státním archivu i na školském úřadě jsme od pamětníků konečně zjistili, kdy byla otevřena škola při nemocnici - ; v roce 1955. Z rozhodnutí vedení nemocnice a Školské správy ONV v Jablonci nad Nisou zde začala učit paní učitelka Sládková. Tato základní škola fungovala samostatně až do roku 1997. V roce 1968 byla otevřena také mateřská škola, která měla samostatný statut do roku 1997. V tomto roce došlo ke sloučení základní a mateřské školy do jednoho zařízení.

1974 - 1980

Učitelkou a zároveň ředitelkou je paní Milena Fučíková, která po 7 letech odchází učit na zvláštní školu

1980

Na její místo přichází paní učitelka Helena Jakouběová. V té době je primářkou dětského oddělení MUDr. Jandová. Pokoje jsou stroze nemocniční, návštěvy rodičů jsou pouze v sobotu a v neděli. Výjimkou z tohoto přísného režimu jsou pouze kojící maminky, které měly vždy nárok být hospitalizovány spolu se svým nemocným dítětem.

1982

jsou na pokoje instalovány kamery a rodiče mohou přes průmyslovou televizi sledovat své dítě. Tento způsob kontaktu však nebyl příliš využíván.

1984

V dalších letech absolvuje paní učitelka Jakouběová několik kurzů a seminářů, které přinášejí nové podněty pro práci učitele v nemocnici. Postupně zařazuje relaxační dechová cvičení, svalové relaxace, muzikoterapii a arteterapii.

1986

nastupuje na dětské oddělení  primář MUDr. Pavel Šochman.

1991

je z největšího pokoje zřízena herna a zároveň učebna. Tato místnost je útulná, s kobercem, skříňkami a vybavením, připomínajícím spíše pokoj či hernu v MŠ. Dopoledne se tu učí školní děti, odpoledne se tu scházejí děti ze školky i ty větší - školáci. Mohou si tu hrát, kreslit, stavět.

1992

koncem roku daroval závod České perličky v Zásadě do herny barevný televizor a Školský úřad v Jablonci zakoupil pro děti video a přenosný magnetofon

1993

dětské oddělení navštívila skupina z Dánska a darovala dětem stavebnice Lego

1995

MÚ začal poskytovat 700,- Kč na provoz herny na dětském oddělení

1997

Sloučením MŠ + ZŠ vzniká Speciální základní škola při nemocnici (SZŠ)

1.1.1968

z rozhodnutí vedení nemocnice a Školské správy ONV v Jablonci je otevřena mateřská škola s paní ředitelkou Šimrovou a učitelkou paní Vacátkovou. Počítá se s 15 dětmi.

1969-1977

paní ředitelka Douděrová a paní učitelka Vacátková

1972

začátkem roku je ukončena adaptace dětské nemocnice v Bezručově ulici. Dětské oddělení se vrací z provizoria v hlavní nemocnici.

1974

MŠ a celé oddělení navštívila delegace z Polska provázená novináři.

1977-1983

nastoupila paní ředitelka Habová

1983

začátkem roku odchází po 15 letech do důchodu paní učitelka Vacátková, krátce za ni zastupuje paní učitelka Mišúková. Na konci školního roku také odchází paní ředitelka Habová, která byla v MŠ v nemocnici 7 let.

1983-1997

mění se obsazení pedagogů: nová paní ředitelka MŠ je paní Podařilová, učitelkou je paní Timpelová. Do dvou dětských pokojů jsou pořízeny nové dětské stolky a židličky, navazují se kontakty s nemocnicemi v Teplicích, Cvikově, Liberci - z této spolupráce se čerpají nové nápady pro zpestření činnosti i atmosféry oddělení. Se změnou režimu přichází z ministerstva zdravotnictví celoplošně uvolnění návštěvních hodin: rodiče konečně mohou navštěvovat své nemocné děti denně na jednu hodinu. Zároveň se nabízí rodičům možnost za úhradu si pronajmout pokoj pro sebe a své dítě se stravou nebo možnost pobývat s dítětem během dne na pokoji, kde je dítě umístěno s ostatními pacienty.

1991


adaptuje se celé dětské oddělení za provozu, z velkého pokoje se zřizuje herna a zároveň učebna pro děti, které nemusí stále ležet

1993

od tohoto roku se stále více zařazují prvky jógy, psychoterapie do činnosti celého dne

1994

paní učitelku Timpelovou střídá paní učitelka Slivoňová. Na konci roku pořádá 6.ZŠ ve Mšeně Adventní koncert dětských pěveckých sborů v divadle s panem učitelem Pavlem Žurem. Zde jsou dětské nemocnici předány dary, které jsou instalovány na každý pokoj: barevné televize, magnetofon, hračky a pomůcky

1995

zřizovatelem MŠ při nemocnici se stává Školský úřad v Jablonci nad Nisou

1996

tento rok zde krátce zastupuje paní učitelka Brusáková

1997

Školský úřad rozhoduje o spojení základní a mateřské školy pod jedno ředitelství s tímto pedagogickým obsazením: základní škola - 1 učitelka (ředitelka), mateřská škola - 2 učitelky

Speciální základní a mateřská škola

1997 - 1998

1998 - 1999

1999 - 2000

2000 - 2001

2001 - 2002

2002 - 2003

2003 - 2004

2004 - 2005

2005 - 2006

2006 - 2007

2007 - 2008

2008- 2009

2009 - 2010

2010 - 2011

Máme proto k rodičům dětí tuto naléhavou prosbu :

 Základní škola a Mateřská škola

 Jablonec nad Nisou 

 Nemocniční 15 ,

 odloučené pracoviště

 ZŠ a MŠ Kamenná 404/4, Jablonec n.N., p.o.

Vážení rodiče,

Prosíme vás o informovaný souhlas se zařazením dítěte, žáka, studenta do naší školy v nemocnici.

Poskytujeme všem dětem, I těm krátkodobě umístěným v nemocnici, nejen výuku, ale I pomoc, účast a zábavu -  to vše samozřejmě s ohledem na jejich zdravotní stav.

Pro akutně nemocné to znamená přiměřenou zábavu a péči o naplnění jejich času na lůžku.

Legislativa vyžaduje, abyste nám k tomu dali písemný souhlas.. Děkujeme za pochopení.

Takto vypadá celý formulář :

Informovaný souhlas se zařazením žáka do školy při zdravotnickém zařízení

V souladu s § 4 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, se v mateřské a základní škole při zdravotnickém zařízení mohou vzdělávat žáci se zdravotním oslabením nebo žáci dlouhodobě nemocní umístění v tomto zdravotnickém zařízení, pokud to jejich zdravotní stav umožňuje. K zařazení do školy při zdravotnickém zařízení se vyžaduje doporučení ošetřujícího lékaře a souhlas zákonného zástupce žáka. Rozsah a organizaci výuky žáka určuje ředitel školy po dohodě s ošetřujícím lékařem.

Zařazení žáka do školy při zdravotnickém zařízení není přestupem na jinou školu podle § 49 odst. 1, resp. § 66 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a toto zařazení neprobíhá ve správním řízení. Žák nadále zůstává žákem „kmenové školy“ (tj. spádové základní školy či jiné základní školy zapsané ve školském rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce žáka, resp. střední školy) a je tedy po dobu pobytu ve zdravotnickém zařízení současně žákem dvou škol. Zákonný zástupce musí žáka v kmenové škole řádně omluvit z vyučování (resp. zletilý žák se musí sám řádně omluvit).

Poučení provedl (jméno, podpis) :……………………………….datum:…………………

Já, zákonný zástupce žáka/ zletilý žák prohlašuji, že jsem byl/a srozumitelně informován/a o možnosti zařazení žáka do školy při zdravotnickém zařízení.

Na základě poskytnutých informací  souhlasím - nesouhlasím¹ se zařazením žáka, jehož jsem zákonným zástupcem, do školy při zdravotnickém zařízení.

Datum a podpis zákonného zástupce/zletilého žáka:………………………………

¹Nehodící se škrtněte


 

kolektiv učitelek Základní školy a Mateřské školy v nemocnici:

ZŠ: Mgr. Blanka Koutová
MŠ: Eva Drahoňovská


2011 - 2012


2012 - 2013

2013 - 2014

2014 - 2015


2015 - 2016

 •  nový školní rok začíná - slavíme 60.výročí založení naší školy v nemocnici !
 •  spolu s ním chystáme prezentaci naší školy v rámci Dne otevřených dveří v naší nemocnici - 16.9.2015 - přijďte se podívat !
 •  vzápětí významná událost: naše škola v nemocnici slaví 60 let od založení, a tak pořádáme malé setkáná k této příležitosti.Pozvánka 60 let

  Pozvání přijali :

  bývalé  kolegyně p. uč. MŠ Olinka Habová a p. uč. Eva Podařilová, p.uč. ZŠ Milena Fučíková, z vedení naší zastřešující školy p. řed. Mgr. Rita Rozkovcová a p. zástupce Mgr. Míla Došek,

  z dětského oddělení : vrchní sestra p. Jana Jírů a staniční sestra p . Lenka Šálková a spolu i bývalá vrchní sestra p. Drahuška Černá.

  Bývalý primář MUDr. Pavel Šochman ani současný primář MUDr. Petr Rota a ani mluvčí nemocnice Petra Hybnerová kvůli své vytíženosti čas bohužel nenašli.
  Naše setkání a vzpomínání bylo velmi milé, podpořené mnoha kronikami. Jak těmi, které jsme zdědily, tak novými, které vynikajícím způsobem tvoří p. uč. Eva Drahoňovská.

 •  A je tu Mikuláš v podání studentek libereckého  G a SOŠPg Jeronýmova, tentokrát za účasti místní TV RTM.

 •  Také mladí fotbalisté z FC Jablonec nezapomněli na mikulášskou nadílku. Děkujeme!

 • Na konci roku se opět přihlásili žáci 9.tř. ze ZŠ Šumava – při pracovních činnostech vyrobili pro děti hračky, a tak je sami přinesli. Pěkná iniciativa!

 • Každoroční jarní výstava výtvarných prací dětí z MŠ i ZŠ našeho města v EC přinesla oddělení opět pěknou částku jako výtěžek z následné aukce výtvarných děl.

2016 - 2017

 • Chodba lůžkové částiV srpnu probíhá velká rekonstrukce celého oddělení, naše herna má podlahu již hotovou, jen se tu maluje, ale pomáháme pak i s úklidem na pokojích dětí…. A nový školní rok může zvesela začít ! 
 • V říjnu jsme připravily velkou výstavu výtvarných prací hospitalizovaných dětí na hlavní chodbě nemocnice : 35 velkých klipů výkresů včetně několika fotografií z historie školy i ze současnosti. Výstava tu zůstala 10 měsíců a moc se povedla…!
 • Mikuláš, Vánoce, návštěva FC JBC, i dárky ze ZŠ Šumava, to vše jako vloni…
 •  20. výstava výtvarných prací s následnou aukcí přinesla oddělení možnost nakoupit žilní transilluminator, neboť se vydražilo rekordních 19 100 Kč.

2017 - 2018

 • V listopadu zahráli pražští herci divadelní představení Medvídek Nebojsa pro dětská lůžková oddělení a kromě dalších každoročních událostí přijel i kouzelník Reno. Pěkné zpestření…

 • Jarní prázniny nám přinesly jedno nemilé překvapení : z naší výstavky na síti v hlavní chodbě zmizely všechny výkresy, nenechavec nám tam nechal jen kolíčky, kterými byly výkresy upevněné.! Asi teď dělají radost soukromému sběrateli.

Krádež

 • Žáci z 5.B třídy ZŠ Liberecká nám přišli zahrát hru se zpěvy i tanci, kterou si sami připravili. Sklidili velký potlesk!

 • Výstava pacíVýstava výtvarných prací dětí z MŠ i ZŠ našeho města v EC se konala na téma : Lípa, náš národní strom, aneb 100leté výročí republiky. I z této výstavy, resp. aukce, naše dětské oddělení obdrželo vydraženou částku !2018 - 2019

 • Na konci září připravila nemocnice Den otevřených dveří. Také pediatrie a spolu s ní i škola a školka se podílely na výstavě a prezentaci všestranné práce s dětmi….

  Historie Mš a ZšDen otevřených dveří • Říjen probíhal ve znamení oslav  „100leté výročí republiky“. Naši národní vlajku jsme s dětmi vytvářeli různými technikami, vlajkami jsme vyzdobili chodbu a s dětmi jsme se tomuto výročí zevrubně věnovali….
 • Kromě pravidelných každoročních akcí nás navštívily zástupkyně OSSZ se sponzorským finančním darem, s plyšáky a malými dárky pro děti.

 • Vánoce i nový rok a celé jaro proběhlo v poklidu. Zajímavou změnou bylo v květnu vystoupení žáků 6.-9. tříd ZŠ Liberecká – dramatického kroužku - s hrou „Rozdílní“. Děkujeme, chválíme.

2019 -2020

 • V listopadu se učitelka ZŠ Mgr. Blanka Koutová zúčastnila setkání škol při zdravotnických zařízeních, pořádaného Somatopedickou společností v rámci akce HPD – Hradecké pediatrické dny.
  Této každoroční akce se pravidelně účastní již mnoho let. V tomto roce je však kulaté výročí – XX. ročník.  Jedná se o jedinečnou příležitost, kdy kromě vzdělávacího semináře je i příležitost k diskuzi a sdílení zkušeností při práci v našich specifických podmínkách. A díky Somatopedické  společnosti  ( zmiňme alespoň její předsedkyni doc. PaeDr. Vandu Hájkovou, PhD, a velkého příznivce a podporovatele škol při ZZ  prof. PhDr Jiřího Mareše, CSc )  tuto příležitost vždy  některou listopadovou sobotu dostáváme. 
 • Další každoroční akce probíhaly s našimi věrnými  spolupracovníky:
  G a SOŠPg Jeronýmova – Mikuláš,

  OSSZ  s velikou hromadou dárků a finančním sponzorským darem

  a žáci 9.tř. ZŠ Šumava s vlastnoručně vyrobenými dárky.
 • V únoru uspořádalo vedení pediatrie slavnostní setkání v hotelu Zlatý lev s názvem „20 let v novém“ ke 20.výročí otevření nového dětského oddělení. Škola se také a ráda zúčastnila této povedené oslavy.
Pozvánka 20 let2021

Odchod Blanka Foto Eva a Iva


Aktualizace dne 11.3.2020