Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Adresa organizace: Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., Nemocniční 4446/15, 466 01 Jablonec nad Nisou

Žádosti o informace:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím může podat jakákoli fyzická nebo právnická osoba. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

Žádost o informace, návrhy, podněty  apod.  lze podat ústně nebo písemně na adrese:

Příjem žádosti a dalších podání:

Žádost je podána dnem, kdy ji nemocnice obdržela.

Z žádosti o poskytnutí informace musí být zřejmé:

Brání-li nedostatek údajů o žadateli podle předchozího odstavce vyřízení žádosti, vyzve Nemocnice Jabonec nad Nisou, p.o. žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, nemocnice žádost odloží.

V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve nemocnice žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne nemocnice o odmítnutí žádosti.

V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti nemocnice, bude žádost s odůvodněním odložena a tuto skutečnost sdělí nemocnice žadateli do 7 dnů od podání žádosti.

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí informace, která může být kdykoli veřejně získána (zveřejněná informace), sdělí nemocnice žadateli ve lhůtě 7 dnů od podání žádosti údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, potom mu ji nemocnice poskytne.

Nemocnice Jabonec nad Nisou, p.o. poskytne požadovanou informaci do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od jejího doplnění (upřesnění). Lhůta pro poskytnutí informací může být ze závažných důvodů prodloužena, avšak maximálně o 10 dnů. O prodloužení lhůty včetně odůvodnění bude žadatel včas a prokazatelně informován.

Neposkytují se informace:

Pokud žádosti o poskytnutí informace nelze ze zákonných důvodů zcela nebo zčásti vyhovět (např. ochrana osobních údajů, obchodní tajemství, ochrana utajovaných informací), rozhodne  Nemocnice Jabonec nad Nisou, p.o. ve lhůtě 15 dnů od podání žádosti o odmítnutí žádosti nebo její části. O neposkytnutí informace vydá ředitel nemocnice rozhodnutí.

Opravný prostředek lze podat:

ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí  nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti, pokud opravnému prostředku nebude vyhověno, bude předložen nadřízenému orgánu, zvláštní formuláře nejsou vyžadovány.

Informace může být zpoplatněna v souladu s platnými právními předpisy.


Dokumenty

2023

2022

2017

2016