Resuscitační oddělení

Nemocní přijímaní na lůžka resuscitačního oddělení bývají často ve velmi vážném zdravotním stavu. Vy, jejich příbuzní a přátelé, se z pochopitelných důvodů obáváte dalšího vývoje jejich onemocnění, máte zájem o to, jak probíhá léčení, co se vlastně s Vašimi, mnohdy nejbližšími děje, jaké jsou vyhlídky do budoucnosti. Přitom přicházíte do styku s oblastí medicíny, se kterou jste se ve většině případů ještě nesetkali. Množství různých přístrojů, hadiček a dalších technických pomůcek v okolí nemocničního lůžka Vám může nahánět strach. Cílem následujícího textu je přiblížit Vám a pokud možno i srozumitelně vysvětlit, proč je potřebné to či ono, jaký to má význam a co znamenají některé pojmy, které ošetřující personál používá.

Co to je resuscitační oddělení

Průběžné sledování (monitorování)

Nemocní na resuscitačním oddělení jsou napojeni na přístroje, které průběžně sledují a vyhodnocují řadu veličin informujících o zdravotním stavu. Tyto přístroje se nazývají monitory.

Umělé dýchání nemocných pomocí přístrojů

Zdravotní stav některých nemocných léčených na resuscitačním oddělení vyžaduje umělé dýchání pomocí přístroje (tzv. umělou plicní ventilaci). Přístroj, kterým se toto dýcháni provádí, se nazývá ventilátor. Ventilátor

Odstraňování bolesti a tlumení vědomí

Je samozřejmé, že pokud to onemocnění vyžaduje, dostávají nemocní na resuscitačním oddělení léky tlumící bolest. Řada z nich, pokud jsou při vědomí, špatně psychicky snáší nepříjemnosti spojené s umělou plicní ventilací a s dalšími léčebnými postupy. Z tohoto důvodu jsou jim podávány léky, které tlumí jejich vědomí, resp. je uspávají. Používají se při tom obdobné druhy léků jako při narkóze během operačního výkonu. V některých případech je podávání těchto léků naprosto nezbytnou součástí léčebného postupu. Po ukončení dlouhodobého podávání těchto léků jejich účinky po určitou dobu přetrvávají, někdy i několik dnů. V tomto období může být nemocný neklidný, zmatený, dezorientovaný. Postupem času tento stav odeznívá.

Výživa nemocných

Nemocní, kteří jsou v bezvědomí, jsou většinou živeni kombinovaně. To znamená, že část výživy dostávají v polotekuté formě plastikovou hadičkou (sondou) do žaludku, část výživy je ve formě infuzních roztoků. Celková potřeba energie i podíly jednotlivých složek jsou denně počítány a jsou součástí ordinací lékaře.

Co dát pacientovi k hospitalizaci, Návštěvy nemocných