Práva a povinnosti pacientů

Dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) má pacient následující práva a povinnosti. Ve výjimečných případech mohou být níže uvedená práva vyloučena nebo omezena, přičemž takové výjimky stanoví zákon o zdravotních službách, případně další obecně závazné právní předpisy. Konkrétní naplnění práv a povinností může upravovat interní postup nemocnice.

Práva pacientů

 1. Pacient má právo na poskytnutí odborné zdravotní péče kvalifikovanými pracovníky nemocnice, tj. na poskytnutí zdravotních služeb na náležité odborné úrovni, tzn. podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti.
 2. Pacient má právo si zvolit zdravotnické zařízení, které odpovídá jeho potřebám, vyjma zákonem stanovených výjimek.
 3. Pacient má právo vyžádat si zprávu o poskytnutých zdravotních službách.
 4. Pacient má právo být srozumitelně v dostatečném rozsahu informován a poučen o svém zdravotním stavu, prováděných výkonech, plánovaném postupu, propuštění, překladu atd. Odborný výkon se neprovede, pokud s tím pacient nesouhlasí. Toto se netýká výjimek stanovených zákonem.
 5. Pacient nebo osoba určená pacientem má právo klást doplňující otázky vztahující se k jeho zdravotnímu stavu a navrhovaným zdravotním službám, které musí být srozumitelně zodpovězeny.
 6. Pacient má právo vzdát se podání informace o svém zdravotním stavu, popřípadě určit, které osobě může být informace podána nebo naopak zakázat poskytování informací určeným osobám.
 7. Pacient má právo nahlížet do své zdravotnické dokumentace, pořizovat kopie a výpisy za podmínek stanovených zákonem a interním předpisem nemocnice.
 8. Pacient má právo odmítnout léčbu a být informován o důsledcích svého rozhodnutí, vyjma zákonem stanovených výjimek.
 9. Pacient má právo vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, než který mu poskytuje zdravotní služby, vyjma zákonem stanovených výjimek. Poskytovatel zdravotních služeb v takovém případě zajistí, aby jinému poskytovateli nebo jinému zdravotnickému pracovníkovi, od nichž si pacient vyžádal konzultační služby, byly zpřístupněny informace vedené o zdravotním stavu pacienta ve zdravotnické dokumentaci, které jsou pro poskytnutí konzultačních služeb nezbytně nutné.
 10. Pacient má právo být seznámen s vnitřním řádem příslušného oddělení.
 11. Pacient má právo znát jména všech osob, které se podílejí na poskytování zdravotních služeb a osob, které se v nemocnici připravují na zdravotnické povolání a jsou při poskytování zdravotních služeb přítomny, popřípadě provádějí činnosti, které jsou součástí výuky. Přítomnost osob, které se nepodílejí na poskytování zdravotních služeb (studenti a stážisté), musí být pacientem předem odsouhlaseny.
 12. Pokud to pacient vyžaduje a pokud to nenaruší průběh poskytování zdravotních služeb nebo nevytvoří epidemiologické či jiné riziko, má pacient právo vyžadovat při poskytování zdravotních služeb přítomnost blízké osoby, nebo osoby jím určené. Podmínky určuje poskytovatel. Nezletilá osoba má při poskytování zdravotních služeb právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, pokud přítomnost těchto osob nenaruší poskytování zdravotních služeb. Osoba, jejíž svéprávnost je omezena tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí, má právo při poskytování zdravotních služeb na nepřetržitou přítomnost opatrovníka, popřípadě osoby určené opatrovníkem. Pacient s omezenou svéprávností nebo který je nezletilý, může požadovat, aby při poskytování zdravotních služeb nebyla přítomna osoba výše uvedená, uvádí-li, že jde o osobu, která ho týrá nebo jinak zneužívá či zanedbává.
 13. Pacient, jehož komunikační schopnosti jsou omezené v důsledku handicapu, má právo na zajištění přiměřené podpory ze strany pracovníků nemocnice, aby se dorozumíval způsobem pro něj srozumitelným a dorozumívacími prostředky, které si sám zvolí, včetně způsobů založených na tlumočení druhou osobou.
 14. Pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá asistenčního psa, má právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na přítomnost psa u sebe ve zdravotnickém zařízení při splnění podmínek uvedených v Pravidlech pro přítomnost asistenčních psů na webových stránkách nemocnice www.nemjbc.cz.
 15. Pacient, který neovládá český jazyk, má právo na tlumočníka na vlastní náklady. 
 16. Pacient má právo na úctu, důstojné zacházení, ohleduplnost a ochranu svého soukromí při všech prováděných výkonech. Rozbory jeho případu, konzultace, vyšetření a léčba jsou věcí důvěrnou a musejí být prováděny diskrétně. Pacient má právo na zachování mlčenlivosti o skutečnostech, které se zdravotnický pracovník dozvěděl v souvislosti s ošetřováním nebo léčbou.
 17. Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí při zajištění kvality, kontinuity a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.
 18. Pacient má právo na včasnou diagnostiku a léčbu jakékoliv bolesti. Pacient v závěru života má právo na citlivou péči všech zdravotníků, kteří musejí respektovat jeho přání, pokud tato nejsou v rozporu s platnými zákony. Pacient má právo vyslovit tzv. dříve vyslovené přání, tj. pro případ, kdyby se pacient dostal do takového zdravotního stavu, ve kterém nebude schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem poskytnutí, může takový souhlas nebo nesouhlas vyslovit předem.
 19. Pacient má právo přijímat návštěvy s ohledem na svůj zdravotní stav, v souladu s vnitřním řádem oddělení a způsobem, který nenarušuje práva ostatních pacientů.
 20. Pacient nebo jeho blízcí mají právo vyjádřit nespokojenost s průběhem poskytování zdravotních služeb formou stížnosti (písemně, ústně, osobně nebo telefonicky) podle pokynu „Jak vyjádřit svoji spokojenost“. Další možností je využít dotazníky spokojenosti hospitalizovaných i ambulantních pacientů.
 21. Pacient má právo na to, aby při jednání s ním nebo jeho blízkými pracovníci nemocnice přiměřeně respektovali kulturní rozdíly, zvyky a spirituální potřeby osob, se kterými jednají. Pacient má během hospitalizace právo přijímat duchovní péči a duchovní podporu od duchovních církví a náboženských společností registrovaných v České republice nebo od osob pověřených výkonem duchovenské činnosti (dále jen „duchovní") v souladu s vnitřními postupy nemocnice, pokud to nebrání provozu nemocnice či péči o jiné pacienty. Návštěvu duchovního nelze pacientovi odepřít v případech ohrožení jeho života nebo vážného poškození zdraví.
 22. Pacient má právo být předem informován o tom, že zdravotní služba, která mu má být poskytnuta, případně předepsané léky či zdravotnické prostředky, nejsou hrazeny nebo jsou hrazeny částečně z veřejného zdravotního pojištění a dále o způsobu jejich úhrady, pokud to jeho zdravotní stav umožňuje.
 23. Zdravotnický pracovník může v odůvodněných případech uvedená práva přiměřeně omezit.

Povinnosti pacientů a dalších osob

 1. Prokázat se průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo pas) a předložit kartu pojištěnce.
 2. Podepsat písemný informovaný souhlas s hospitalizací, s poskytováním informací a s konkrétním výkonem, tam, kde je to v Nemocnici Jablonec nad Nisou vyžadováno. Seznam výkonů, kterých se toto ustanovení týká, je zveřejněn na webových stránkách nemocnice.
 3. Pravdivě a úplně informovat ošetřující lékaře a další zdravotnické pracovníky o svém zdravotním stavu, užívaných lécích, návykových látkách a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb.
 4. Neužívat žádné léky bez souhlasu ošetřujícího lékaře.
 5. Neprodleně informovat službu konajícího zdravotnického pracovníka o závažné změně zdravotního stavu, nebo jakékoli nežádoucí události, ke které došlo, jako je úraz, záchvat a to i u spolupacientů, pokud jsou svědky takové události.
 6. Dodržovat stanovený léčebný režim a řídit se vnitřním řádem daného oddělení. Slušně se chovat a dodržovat zásady občanského soužití a dobrých mravů. Respektovat soukromí spolupacientů.
 7. Pacienti, jejich doprovod i návštěvy jsou povinni respektovat a dodržovat pokyny všech zdravotnických pracovníků, které vycházejí z obecných pravidel a zohledňují aktuální organizační, kapacitní, provozní a epidemiologickou situaci. .
 8. Nerespektování pokynů zdravotnických pracovníků je hrubým porušením vnitřního řádu oddělení a je důvodem k předčasnému ukončení léčby. .
 9. V Nemocnici Jablonec nad Nisou pacienti nesmí požívat alkoholické nápoje, ani jiné návykové látky. Pacienti jsou povinni podrobit se v odůvodněných případech a na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře vyšetřením za účelem prokázání, zda je nebo není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
 10. Pacient je povinen uhradit cenu zdravotních služeb podle aktuálního ceníku Nemocnice Jablonec nad Nisou, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, popřípadě zálohu na poskytnutí těchto zdravotních služeb, a to předem. U nezletilých osob odpovídají za splnění těchto požadavků jejich zákonní zástupci.
 11. Informovat personál o plánovaném odchodu z oddělení např. do bistra, s návštěvou apod.
 12. V případě požáru se řídit Požárním řádem zveřejněným na oddělení.
 13. Zdržet se kouření v prostorách nemocnice, pro kouření využívat jen označené venkovní prostory.

Práva a povinnosti pacienta jsou také k dispozici spolu s vnitřními řády na každém oddělení.

Uvedená práva a povinnosti pacientů se vztahují také na zákonné zástupce pacienta nebo jeho opatrovníky, pěstouny či osoby určené pacientem.

PP NJnN 06 Práva a povinnosti pacientů a dalších osob (verze 04)Vytvořeno 15.10.2020 7:24:30 | přečteno 10047x | jana.valkova
load