Informovaný souhlas s vyučováním

Od roku 2010 máme povinnost vyžadovat Informovaný souhlas pro jakoukoli činnost s dětmi v nemocnici.

Základní škola a Mateřská škola

 Jablonec nad Nisou 

 Nemocniční 15 ,

 odloučené pracoviště

 ZŠ a MŠ Kamenná 404/4, Jablonec n.N., p.o.

Vážení rodiče,

Prosíme vás o informovaný souhlas se zařazením dítěte, žáka, studenta do naší školy v nemocnici.

Poskytujeme všem dětem, I těm krátkodobě umístěným v nemocnici, nejen výuku, ale I pomoc, účast a zábavu -  to vše samozřejmě s ohledem na jejich zdravotní stav.

Pro akutně nemocné to znamená přiměřenou zábavu a péči o naplnění jejich času na lůžku.

Legislativa vyžaduje, abyste nám k tomu dali písemný souhlas.. Děkujeme za pochopení.

Takto vypadá celý formulář :

Informovaný souhlas se zařazením žáka do školy při zdravotnickém zařízení

V souladu s § 4 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, se v mateřské a základní škole při zdravotnickém zařízení mohou vzdělávat žáci se zdravotním oslabením nebo žáci dlouhodobě nemocní umístění v tomto zdravotnickém zařízení, pokud to jejich zdravotní stav umožňuje. K zařazení do školy při zdravotnickém zařízení se vyžaduje doporučení ošetřujícího lékaře a souhlas zákonného zástupce žáka. Rozsah a organizaci výuky žáka určuje ředitel školy po dohodě s ošetřujícím lékařem.

Zařazení žáka do školy při zdravotnickém zařízení není přestupem na jinou školu podle § 49 odst. 1, resp. § 66 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a toto zařazení neprobíhá ve správním řízení. Žák nadále zůstává žákem „kmenové školy“ (tj. spádové základní školy či jiné základní školy zapsané ve školském rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce žáka, resp. střední školy) a je tedy po dobu pobytu ve zdravotnickém zařízení současně žákem dvou škol. Zákonný zástupce musí žáka v kmenové škole řádně omluvit z vyučování (resp. zletilý žák se musí sám řádně omluvit).

Poučení provedl (jméno, podpis) :……………………………….datum:…………………

Já, zákonný zástupce žáka/ zletilý žák prohlašuji, že jsem byl/a srozumitelně informován/a o možnosti zařazení žáka do školy při zdravotnickém zařízení.

Na základě poskytnutých informací  souhlasím - nesouhlasím¹ se zařazením žáka, jehož jsem zákonným zástupcem, do školy při zdravotnickém zařízení.

Datum a podpis zákonného zástupce/zletilého žáka:………………………………

¹Nehodící se škrtněte


 kolektiv učitelek Základní školy a Mateřské školy v nemocnici:

ZŠ: Mgr. Blanka Koutová
MŠ: Eva Drahoňovská

Zkrácené znění informovaného souhlasu je součástí zdravotnické dokumentace, kterou podepisují zákonní zástupci – rodiče- při příjmu dítěte na lůžkové oddělení.

Stačí podpis v oddílu SOUHLAS S VYUČOVÁNÍM. Pro děti to znamená, že pokud se budou dobře cítit, škola se postará o jejich zábavu i případné vyučování.

Děkujeme.Vytvořeno 11.3.2020 9:10:59 | přečteno 542x | jana.valkova
load