Informace pro pozůstalé

Vážení pozůstalí,

ztráta blízkého člověka patří k nejtěžším chvílím v lidském životě. Proto nám dovolte, abychom Vám vyslovili hlubokou lítost nad ztrátou Vašeho blízkého.

I přesto, jak velký zármutek v těchto dnech prožíváte, je potřeba neodkladně vyřídit některé zákonem dané záležitosti spojené s úmrtím a pohřbem. Pro ulehčení těch nelehkých dnů si Vám dovolujeme nabídnout několik informací, které Vám snad pomohou při řešení těžké životní situace.

Informace o úmrtí

O úmrtí pacienta je vždy informována osoba blízká (je-li nám známa) nebo jiná osoba, která je uvedena ve zdravotnické dokumentaci zemřelého. Informace týkající se úmrtí pacienta a případné pitvy podává ošetřující lékař oddělení (mimo běžnou pracovní dobu lékař ve službě), kde k úmrtí došlo.

Osobní věci pacienta

Oblečení a věci osobní potřeby (vč. zubních náhrad) si mohou pozůstalí převzít na příslušném oddělení nemocnice, kde byl zemřelý naposledy hospitalizován. Tyto osobní věci budou předány příbuzným v řadě přímé (tj. předci a potomci), jiným osobám v poměru rodinném či obdobném (sourozenci, manžel, registrovaný partner) nebo osobám, které se za blízké navzájem považují, jestliže by újmu, kterou by utrpěla jedna z nich, druhá důvodně považovala za újmu vlastní. Převzetí věcí stvrzuje pozůstalý svým podpisem, přičemž při předání uvede číslo občanského průkazu, telefonický kontakt a vztah k zemřelému.

Pozůstalost

Cennosti, vkladní knížky, hodinky, šperky, drahé kovy, cenné papíry, bankovní karty, mobilní telefony a elektropřístroje, dokumenty, finanční hotovost nad 200,- Kč, důchod (pokud je v depozitu) a klíče podléhají dědickému řízení.
Pokud někdo z účastníků dědického řízení potřebuje některou z deponovaných věcí před ukončením dědického řízení (např. klíče od bytu, auta aj. pro pozůstalé nezbytné věci), je nutné se obrátit na příslušný soud nebo na notáře, který dědické řízení vyřizuje. Poté je možné požádat vedení nemocnice o vydání této věci.

Vyřízení pozůstalosti a dědictví

Pozůstalost je nemocnicí hlášena okresnímu (obvodnímu) soudu v místě bydliště pacienta a je uložena v depozitu nemocnice do doby vydání rozhodnutí o dědictví. Pro vyzvednutí pozůstalosti na hlavní pokladně Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. budete potřebovat pravomocné rozhodnutí o dědictví a občanský průkaz. Doporučujeme domluvu předem na tel. 483 345 722, 483 345 721 nebo na e-mail adrese: gabriela.formanova@nemjbc.cz, martina.klimtova@nemjbc.cz .

Dědické řízení se zahajuje, jakmile je příslušný soud o úmrtí informován. Soud pověří projednáním dědictví notáře. K vyřízení dědického řízení jsou pozůstalí notářem písemně vyzváni.

Zařizování pohřbu

Pozůstalí mají právo na výběr provozovatele pohřební služby, ihned po oznámení úmrtí. Není potřeba čekat na žádné dokumenty. Dokumentační sestra patologie vydá List o prohlídce zemřelého (dokument vystavený lékařem při úmrtí) na Matriku Magistrátu Jablonec nad Nisou, která pak na jeho základě vystaví pozůstalým Úmrtní list.

Doklady potřebné k objednání pohřbu u pohřební služby:

 • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti objednavatele pohřbu (nutné),
 • občanský průkaz zemřelého (je-li k dispozici).

Věci k objednání pohřbu: oblečení pro zesnulého (příp. fotografie zesnulého).

Kam mají pozůstalí odevzdat doklady zemřelého

 • Občanský průkaz – pokud si jej neponechá nemocnice, která zajistí jeho předání na Městský úřad v Jablonci nad Nisou, který je pověřen vedením matriky, občanský průkaz odevzdejte pohřební službě, která pohřeb vypravuje a zajistí jeho předání na Městský úřad v Jablonci nad Nisou.
  Matrika má ohlašovací povinnost tzn. nahlásí úmrtí na evidenci obyvatel, centrálnímu registru pojištěnců veřejného zdravotního pojištění, České správě sociálního zabezpečení, soudům v místě trvalého bydliště zemřelého (dědické řízení) a v případě cizinců i Cizinecké policii i ambasádě.
 • Průkaz pojišťovny – odevzdá nemocnice, popř. na jakoukoli pobočku příslušné zdravotní pojišťovny.
 • Průkaz ZTP – odevzdejte na vydávající Úřad práce (v případě pozastaveného Příspěvku na péči, mobilitu atd. doporučujeme do 8 dnů kontaktovat Úřad práce a informovat o úmrtí).
 • Řidičský průkaz – na dopravní inspektorát.
 • Cestovní pas – odevzdejte orgánu příslušnému k jeho vydání (obecní úřad obce s rozšířenou působností, v Praze úřad městské části), popřípadě matričnímu úřadu nebo nejbližšímu útvaru Policie ČR.
 • Vojenská knížka – na obvodní (okresní) vojenskou správu.
 • V případě cizince – cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu, potvrzení o přechodném pobytu na území ČR, průkaz o povolení k trvalému pobytu, pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie – odevzdat nejbližšímu útvaru Policie ČR.

Starobní důchod

Úmrtí ohlaste na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení nebo na poště, která důchod vyplácela. Částka starobního důchodu v případě, že byla z důvodu nepřevzetí zaslána na depozitní účet, podléhá řízení o pozůstalosti.

Kompenzační pomůcky

Vrací se dodavateli: mechanické a elektrické invalidní vozíky, polohovací lůžka, mechanické a elektrické zvedáky. V případě, že nevíte, kdo zemřelému tyto pomůcky dodal, obraťte se na zdravotní pojišťovnu. (Více informací naleznete v číselníku VZP – zdravotnické prostředky, který je dostupný na webových stránkách www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky. Pomůcky, které se vracejí, mají v políčku způsob úhrady pojišťovnou příznak R.) Nevrací se: berle, hole, sedačka do vany, chodítka, nástavce na WC, klozetová křesla.

Pohřebné

Náleží osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR.

Nárok na pracovní volno

Na základě nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, existuje nárok na pracovní volno s náhradou mzdy:

 • na 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,
 • 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence, rodiče a sourozence manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob,
 • nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka nebo prarodiče manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.

Příčina úmrtní – výsledek pitvy

 1. Pitva zemřelého ve zdravotnickém zařízení (v nemocnici)
  Osobní sdělení
   příčiny úmrtí pozůstalým na oddělení patologie z legislativních důvodů neposkytujeme. Ošetřující lékař na základě záznamů v PC informuje pozůstalé o výsledku pitvy a příčině úmrtí.
  Písemný výsledek
   pitvy (pitevní diagnosa) je po provedení pitvy odeslán do 3 měsíců na klinické oddělení, které si vyžádalo pitvu a odtud pak následně odeslán praktickému lékaři zemřelého.

 2. Pitva zemřelého mimo zdravotnické zařízení (v terénu) a soudní pitva.
  Osobní sdělení
   příčiny úmrtí pozůstalým z legislativních důvodu neposkytujeme.
  Výjimkou je soudní pitva, kde o výsledku informuje příslušné oddělení Policie ČR.
  Písemný výsledek
   pitvy (pitevní diagnosa) je po provedení pitvy odeslán do 3 měsíců na výjezdové stanoviště ZZS LK (Zdravotnická záchranná služba) odkud byla pitva vyžádána. Výsledek pitvy si může písemně vyžádat též praktický lékař zemřelého.
  V případě soudní pitvy se pitevní diagnosa odesílá jako součást Znaleckého posudku orgánům Policie ČR.

Nahlížení do zdravotnické dokumentace

V případě žádosti o výpis ze zdravotnické dokumentace zesnulého (pokud zesnulý za svého života nevyslovil zákaz sdělovat informace konkrétním blízkým osobám) a dle zákona máte právo nahlédnout do dokumentace se řídí vnitřním předpisem nemocnice.

Základní informace

 • k pořízení kopie či nahlížení do dokumentace musí být nejprve písemná žádost žadatele doručena na vedení nemocnice,

 • nahlížení do zdravotnické dokumentace či pořizování kopií je zpoplatněno,

 • organizací vyřizování žádostí a evidencí těchto žádostí je za nemocnici pověřena referentka oddělení zdravotních pojišťoven:

Kontakt na pověřenou osobu za nemocnici

Kateřina Petrtýlová, tel.: 483 345 454, email: odd.zdrpoj@nemjbc.cz

Víme, že toto období pro Vás nebude lehké. Budete-li potřebovat jakoukoliv informaci, radu nebo pomoc, můžete se obrátit na zdravotně sociální pracovnice naší nemocnice, které jsou Vám připraveny pomoci – Mgr. Krajčová Alena, tel.: 483 345 131, alena.krajcova@nemjbc.cz; Kulhánková Hana, tel.: 483 345 131, kulhankova@nemjbc.cz.


Vytvořeno 25.11.2005 14:15:55 - aktualizováno 23.9.2013 16:24:45 | přečteno 3342x | gabriela.moravcova
load